SKECV-T037K4

SKECV-T037K4

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức  và duy nhất các sản phẩm của SAMYANG tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của SAMYANG vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

 

Rate this post

SKECV-T037K4

Download thông số kỹ thuật tại đây:

MGF88, MGF105,               MGV88,                MGV105,              MGL88, MGL105,              MGF115,               MGL115,              MGF235,                MGF172,               MGF205,               MGF153,               MGV153,              MGV172,              MGL235,              MGL172,                MGL205,              MGL153,              MGV205,              MGV235,              MGF270,               MGF181,               MGF235,                MGF172,               MGF205,               MGV270,              MGV181,              MGV235,              MGV172,              MGV205,                MGL270,              MGL181,              MGL235,              MGL172,              MGL205,              MGF270,               MGF181,                MGF235,               MGF172,               MGF205,               MGV270,              MGV181,              MGV235,              MGV172,                MGV205,              MGL270,              MGL181,              MGL235,              MGL172,              MGL205,              MGF270,                MGF205,               MGF235,               MGF181,               MGV181,              MGV205,              MGL270,              MGL205,                MGL235,              MGL181,              MGV235,              MGV270,              MGF270,               MGF205,               MGF235,                MGF181,               MGV181,              MGV205,              MGL270,              MGL205,              MGL235,              MGL181,                MGV235,              MGV270,              MGF270,               MGF235,               MGF235,               MGF205,               MGV270,                MGV235,              MGV205,              MGL270,              MGL235,              MGL205,              MGF88, MGF105,               MGV88,                MGV105,              MGF172,               MGF181,

MAX II

MAXII88,             MAXII88,             MAXII105,           MAXII105,           MAXII135,           MAXII153,           MAXII172,

SM

SM2165HT,         SM2200HT,         SM2225HT,         SM2255HT,         SM2300HT,         SM2350HT,         SM2420HT,         SM2480HT,                SM2520HT,         SM3165HT,         SM3200HT,         SM3225HT,         SM3255HT,         SM3300HT,         SM3350HT,                SM3420HT,         SM3480HT,         SM3520HT,         SM2165LP,          SM2200LP,          SM2225LP,          SM2255LP,                SM2300LP,          SM2350LP,          SM2420LP,          SM2480LP,          SM2520LP,          SM3165LP,          SM3200LP,                SM3225LP,          SM3255LP,          SM3300LP,          SM3350LP,          SM3420LP,          SM3480LP,          SM3520LP,                SM2165VT,          SM2200VT,          SM2225VT,          SM2255VT,          SM2300VT,          SM2350VT,          SM2420VT,                SM2480VT,          SM2520VT,          SM3165VT,          SM3200VT,          SM3225VT,          SM3255VT,          SM3300VT,                SM3350VT,          SM3420VT,          SM3480VT,          SM3520VT,

SR

SR088,   SR096,   SR120,   SR125,   SR140,   SR155,   SR175,

MTV

MTW25,                MTW25  -F,          MTW25  -T,          MTWM25,            MTW30,                MTW30  -F,          MTW30  -T,          MTWM30,                MTW40,                MTW40  -F,          MTW40  -T,          MTWM40,            MTW50,                MTW50  -F,          MTW50  -T,                MTWM50,            MTW63,                MTW63  -F,          MTW63  -T,          MTWM63,            MTW75,                MTW75  -F,                MTW75  -T,          MTWM75,            MTW100,             MTW100  -F,        MTW100  -T,       MTWM100,         MTW120,                MTW120  -F,        MTW120  -T,       MTWM120,         MTW135,             MTW135  -F,        MTW135  -T,       MTWM135,                MTW155,             MTW155  -F,        MTW155  -T,       MTWM155,

 

 

HW

Download thông số kỹ thuật tại đây:

HW20HT,             HW20VT,             HW20VH,             HW25HT,             HW25VT,             HW25VH,             HW30HT,             HW30VT,                HW30VH,             HW35HT,             HW35VT,             HW35VH,             HW45HT,             HW45VT,             HW45VH,                HW60HT,             HW60VT,             HW60VH,             HW70HT,             HW70VT,             HW70VH,             HW20HL,                HW20HL,             HW20HL,             HW25HL,             HW25HL,             HW25HL,             HW30HL,             HW30HL,                HW30HL,             HW35HL,             HW35HL,             HW35HL,             HW45HL,             HW45HL,             HW45HL,                HW60HL,             HW60HL,             HW60HL,             HW70HL,             HW70HL,             HW70HL,             HW20VL,                HW20VL,             HW20VL,             HW25VL,             HW25VL,             HW25VL,             HW30VL,             HW30VL,                HW30VL,             HW35VL,             HW35VL,             HW35VL,             HW45VL,             HW45VL,             HW45VL,                HW60VL,             HW60VL,             HW60VL,             HW70VL,             HW70VL,             HW70VL,

BWP

BWP -70,               VWV -70,              BWP -80,               VWV -80,              BWP -100,            VWV -100,            BWP -120,            VWV -120,                BWP -135,            VWV -135,            BWP -155,            VWV -155,            BWP -175,            VWV -175,            BWP -200,                VWV -200,            BWP -225,            VWV -225,            BWP -250,            VWV -250,            BWP -300,            VWV -300,            BWP -350,       VWV -350,            BWP -400,            VWV -400,            BWP -450,            VWV -450,            BWP -500,            VWV -500,

SJ

SJ32,      SJ44,      SJ56,      SJ66,      SJ66S,    SJ73,      SJ95,      SJ135,    SJ155,    SJ190,

HM

Download thông số kỹ thuật tại đây:

HM25 1/4HP,      HM30 1/4HP,      HM35 1/4HP,      HM45 1/4HP,      HM52 1/4HP,      HM25 1/2HP,      HM30 1/2HP,      HM35 1/2HP,   HM45 1/2HP,      HM52 1/2HP,      HM25 1HP,          HM30 1HP,          HM35 1HP,          HM45 1HP,          HM52 1HP,                HM25 2HP,          HM30 2HP,          HM35 2HP,          HM45 2HP,          HM52 2HP,          HM25 3HP,          HM30 3HP,                HM35 3HP,          HM45 3HP,          HM52 3HP,          HM25 1/4HP15,  HM30 1/4HP15,  HM35 1/4HP15,  HM45 1/4HP15,                HM52 1/4HP15,  HM25 1/2HP15,  HM30 1/2HP15,  HM35 1/2HP15,  HM45 1/2HP15,  HM52 1/2HP15,  HM25 1HP15,                HM30 1HP15,     HM35 1HP15,     HM45 1HP15,     HM52 1HP15,     HM25 2HP15,     HM30 2HP15,     HM35 2HP15,                HM45 2HP15,     HM52 2HP15,     HM25 3HP15,     HM30 3HP15,     HM35 3HP15,     HM45 3HP15,     HM52 3HP15,                HM25 1/4HP20,  HM30 1/4HP20,  HM35 1/4HP20,  HM45 1/4HP20,  HM52 1/4HP20,  HM25 1/2HP20,  HM30 1/2HP20,                HM35 1/2HP20,  HM45 1/2HP20,  HM52 1/2HP20,  HM25 1HP20,     HM30 1HP20,     HM35 1HP20,     HM45 1HP20,                HM52 1HP20,     HM25 2HP20,     HM30 2HP20,     HM35 2HP20,     HM45 2HP20,     HM52 2HP20,     HM25 3HP20,                HM30 3HP20,     HM35 3HP20,     HM45 3HP20,     HM52 3HP20,     HM25 1/4HP25,  HM30 1/4HP25,  HM35 1/4HP25,                HM45 1/4HP25,  HM52 1/4HP25,  HM25 1/2HP25,  HM30 1/2HP25,  HM35 1/2HP25,  HM45 1/2HP25,  HM52 1/2HP25,                HM25 1HP25,     HM30 1HP25,     HM35 1HP25,     HM45 1HP25,     HM52 1HP25,     HM25 2HP25,     HM30 2HP25,                HM35 2HP25,     HM45 2HP25,     HM52 2HP25,     HM25 3HP25,     HM30 3HP25,     HM35 3HP25,     HM45 3HP25,                HM52 3HP25,     HM25 1/4HP30,  HM30 1/4HP30,  HM35 1/4HP30,  HM45 1/4HP30,  HM52 1/4HP30,  HM25 1/2HP30,                HM30 1/2HP30,  HM35 1/2HP30,  HM45 1/2HP30,  HM52 1/2HP30,  HM25 1HP30,     HM30 1HP30,     HM35 1HP30,                HM45 1HP30,     HM52 1HP30,     HM25 2HP30,     HM30 2HP30,     HM35 2HP30,     HM45 2HP30,     HM52 2HP30,                HM25 3HP30,     HM30 3HP30,     HM35 3HP30,     HM45 3HP30,     HM52 3HP30,     HM25 1/4HP40,  HM30 1/4HP40,                HM35 1/4HP40,  HM45 1/4HP40,  HM52 1/4HP40,  HM25 1/2HP40,  HM30 1/2HP40,  HM35 1/2HP40,  HM45 1/2HP40,                HM52 1/2HP40,  HM25 1HP40,     HM30 1HP40,     HM35 1HP40,     HM45 1HP40,     HM52 1HP40,     HM25 2HP40,                HM30 2HP40,     HM35 2HP40,     HM45 2HP40,     HM52 2HP40,     HM25 3HP40,     HM30 3HP40,     HM35 3HP40,                HM45 3HP40,     HM52 3HP40,     HM25 1/4HP50,  HM30 1/4HP50,  HM35 1/4HP50,  HM45 1/4HP50,  HM52 1/4HP50,                HM25 1/2HP50,  HM30 1/2HP50,  HM35 1/2HP50,  HM45 1/2HP50,  HM52 1/2HP50,  HM25 1HP50,     HM30 1HP50,                HM35 1HP50,     HM45 1HP50,     HM52 1HP50,     HM25 2HP50,     HM30 2HP50,     HM35 2HP50,     HM45 2HP50,                HM52 2HP50,     HM25 3HP50,     HM30 3HP50,     HM35 3HP50,     HM45 3HP50,     HM52 3HP50,     HM25 1/4HP60,                HM30 1/4HP60,  HM35 1/4HP60,  HM45 1/4HP60,  HM52 1/4HP60,  HM25 1/2HP60,  HM30 1/2HP60,  HM35 1/2HP60,                HM45 1/2HP60,  HM52 1/2HP60,  HM25 1HP60,     HM30 1HP60,     HM35 1HP60,     HM45 1HP60,     HM52 1HP60,                HM25 2HP60,     HM30 2HP60,     HM35 2HP60,     HM45 2HP60,     HM52 2HP60,     HM25 3HP60,     HM30 3HP60,                HM35 3HP60,     HM45 3HP60,     HM52 3HP60,

HB

Download thông số kỹ thuật tại đây:

HB100,  HB112,  HB132,  HB140,  HB180,  HB212,  HB265,  HB315,  HB375,

ST

ST135,   ST190,   ST240,

SKECV-T037K4, SKECV-T037K4, SKECV-T037K4, SKECV-T037K4

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “SKECV-T037K4”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan